null Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

An ninh - Quốc phòng
Chủ nhật, 02/10/2022, 22:17
Màu chữ Cỡ chữ
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

Sau 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận thì Đảng và Nhân dân ta đang đứng trước bài toán về bùng nổ công nghệ - thông tin, văn hóa, sự khuếch trương về tiềm lực quốc phòng của các quốc gia; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường... đã hình thành không ít cơ sở tạo điều kiện chống phá cho các thế lực thù địch. Không chỉ thế, các thế lực thù địch còn ngày càng tinh vi trong phương thức và thủ đoạn hoạt động chống phá. Chúng thường xuyên sử dụng các luận điệu sai trái, thù địch dưới nhiều hình thức, thủ đoạn hòng gây hoang mang, dao động về tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay thế chế độ chính trị ở nước ta.

Pano tuyên truyền Cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị là một nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới đất nước. Vì vậy, cần tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị hiện nay.

Để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước hết chúng ta cần phải nắm vững được những đặc điểm cơ bản để nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch đó, từ đó mới có những phương hướng, biện pháp để tiến hành đấu tranh, phản bác.

Thứ nhất, về chủ thể tiến hành: Những người đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu là các thế lực thù địch bên ngoài, các đảng phái chính trị phản động ở hải ngoại, các phần tử cơ hội, chính trị trong và ngoài nước, có những người đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam, lòng đầy thù hận với chế độ. Trong số này, có một bộ phận từ trước đã từng là cán bộ, đảng viên có đóng góp cho cách mạng, song vì bất mãn chính trị, họ chuyển sang “trận tuyến bên kia”, trở cờ, trở thành thế lực thù địch.

Thứ hai, về động cơ: Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, thẳng thắn nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm hướng lái đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa.

Có những quan điểm sai trái thù địch không xuất phát từ động cơ, mục đích là nhằm thay đổi bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chúng thể hiện sự bất mãn đối với những chủ trương, đường lối của Đảng; hướng vào mục tiêu làm giảm uy tín của Đảng, làm lung lay vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng hoặc không ít quan điểm vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân mà đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng.

Thứ ba, về mục đích, âm mưu: Các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tc sứ mệnh của giai cấp công nhân, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận mục tiêu con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, chúng phê phán, bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng công kích vai trò lãnh đạo của Đảng với những luận điệu hết sức vô căn cứ, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, luôn lấy mục tiêu công kích là các chủ trương, chính sách mang tính đổi mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là định hướng “xã hội chủ nghĩa”. Các thế lực thù địch cho rằng, chế độ và thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền là mảnh đất tốt cho sự nảy sinh, dung dưỡng và phát triển tư tưởng, hành vi chuyên quyền, độc đoán, từ đó dẫn đến sự lộng hành quyền lực của bản thân đảng cầm quyền, gây mất dân chủ, làm rối loạn chính trị, bế tắc kinh tế, cản trở quá trình phát triển của xã hội. Các thế lực thù địch đòi Việt Nam phải sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 với âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, muốn Đảng ta mất kim chỉ nam hành động, mất phương hướng trong mọi hoạt động lãnh đạo đất nước. Xa hơn chúng muốn đẩy Việt Nam vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ.

Thứ tư, về hình thức: Các thế lực thù địch sử dụng những ngôn từ tệ hại, xấu xa, vũ đoán, nói lấy được, thậm chí còn chửi bới vô văn hóa. Ngoài ra, chúng còn tìm mọi cách để tuyên truyền, phát tán những quan điểm sai trái của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng như cho xuất bản sách, báo ở nước ngoài, sản xuất băng đĩa hình, in truyền đơn rồi tìm cách chuyển về trong nước, sử dụng các đài truyền hình, phát thanh ở nước ngoài nhằm vào Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ hiện đại, những thủ đoạn này càng tinh vi hơn khi những luận điệu sai trái thù địch được các thế lực thù địch đăng tải trên các trang điện tử, trang mạng xã hội để mở rộng đối tượng tiếp cận với những thông tin xấu độc của chúng, nhất là đối tượng giới trẻ.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị là cuộc đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa xã hội nhằm giữ vững hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo vệ chế độ và định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thực tiễn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ta chịu sự tác động của nhiều yếu tố.

Thứ nhất, tác động của các yếu tố khách quan như: Sự biến động phức tạp về kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới với sự cạnh tranh hết sức khốc liệt, gay gắt của các cường quốc, sức ép về chủ quyền biên giới, biển đảo...; hội nhập kinh tế sẽ gây nên những biến động to lớn trên rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tôn giáo, dân tộc sẽ có những biến động phức tạp do việc du nhập các trào lưu tư tưởng, văn hóa, tôn giáo, dân tộc từ bên ngoài vào Việt Nam dễ tạo nên sự nhiễu loạn, mất phương hướng chuẩn mực giá trị của dân tộc, dẫn đến suy thoái, biến chất về văn hóa, đạo đức, lối sống. Đây là những tiền đề hết sức nguy hiểm, là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động truyền bá, hình thành các khuynh hướng tư tưởng và hệ giá trị đối lập trong xã hội. Những diễn biến phức tạp này đã và đang đe dọa đến an ninh Quốc gia của nước ta, tác động đến nhận thức của các giai tầng trong xã hội, tạo nên những bức xúc, kích thích tinh thần dân tộc; đồng thời các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng những biến động này để kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Thứ hai, sự tác động của các yếu tố khách quan, bao gồm:

Một là, hệ thống chính trị nước ta còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, tác động không tốt đến quá trình phát triển đất nước, đến tình hình chính trị - xã hội, đồng thời tạo ra không ích lỗ hỏng, cơ hội chống phá cho các thế lực thù địch; phương thức lãnh đạo của Đảng đang từng bước được đổi mới nhưng vẫn còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó là hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Hai là, sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bên cạnh những yếu tố tích cực đã xuất hiện sự phân hóa về thu nhập ngày càng rõ rệt trong các giai tầng của xã hội, tiến tới là sự phân tầng xã hội, cạnh tranh lợi ích, là tiền đề cho sự hình thành các nhóm xã hội khác nhau, các khuynh hướng tư tưởng khác nhau, tác động trực tiếp là nguy cơ làm lung lay khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận và nhất trí cao trong xã hội.

Hiện nay, vấn đề “dân chủ” và “nhân quyền” đang được các thế lực phản động thù địch chống phá, lợi dụng. Qua quá trình đánh giá thực tiễn chúng ta đã thấy vấn đề “dân chủ” và “dân quyền” đã và đang là khẩu hiệu, vỏ bọc, công cụ để các thế lực phản động, chống phá, thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa, tôn giáo, dân tộc. Do đó, trong tiến trình dân chủ hóa ở nước ta nếu không có biện pháp đối phó phù hợp, kịp thời thì rất dễ dẫn đến nguy cơ xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập với Đảng và Nhà nước.

Ba là, do mặt trái của nền kinh tế thị trưởng cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, đặc biệt là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi triệt để. Các phần tử cơ hội chính trị, chống đối trong nước phối hợp với các thế lực thù địch ở nước ngoài cho rằng đây là thời cơ để đẩy mạnh các hoạt động chống phá theo hướng “công khai hóa, hợp pháp hóa, quốc tế hóa”, đòi đa nguyên, đa đảng; đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng; đòi xét lại các vụ án trong lịch sử; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lợi dụng chủ trương mở rộng tự do, dân chủ và những sơ hở, yếu kém của ta trong việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, các lực lượng phản động trong các tôn giáo, dân tộc được sự chỉ đạo và hậu thuẫn bên ngoài đã kích động xu hướng ly khai, thực hiện các hoạt động khủng bố, bạo động chính trị.

Trước những tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan đó, Đảng ta đã không ngừng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Trước sự tấn công liên tục của các thế lực thù địch đòi phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng Đảng ta vẫn luôn đấu tranh, kiên định giữ vững lập trường, đồng thời không ngừng vận dụng một cách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo từng nguyên lý, phạm trù, quy luật,... của học thuyết khoa học và cách mạng ấy trên chính mảnh đất hiện thực Việt Nam. Đảng luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân. Sau 36 năm đổi mới, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng, tổ chức lực lượng cũng như đấu tranh với các hoạt động chống phá, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài cũng như số cơ hội chính trị và phản động ở trong nước. Công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được tăng cường; bước đầu đã chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”. Qua đó xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và những thành tựu của Đảng, Nhà nước ta được đẩy mạnh, các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú với nhiều cách làm mới với hàng nghìn tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội, thu hút được nhiều sự quan tâm của quần chúng Nhân dân.

Thành tựu 36 năm đổi mới đã chứng minh cho sức mạnh, sức chiến đấu và sự vững mạnh của Đảng, “Đảng trong lòng dân”. Có thể nói dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ mặt của đất nước ta có nhiều chuyển biến quan trọng, nền kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, các vấn đề của xã hội được giải quyết kịp thời. Từ đó, Nhân dân ngày càng tin yêu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đây là động lực quan trọng để Đảng ta tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng với vai trò là Đảng cầm quyền. Đảng đã xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, toàn dân bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo thành “thiên la địa võng” trên mặt trận đấu tranh chống các thế lực thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, đề cao cảnh giác, nắm chắc những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nên hầu hết cán bộ, đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Đảng và Tổ quốc, với Nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vì thế sự đoàn kết nội bộ từ đó không ngừng được củng cố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Góp phần quan trọng và sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung và đấu tranh phòng, chống những âm mưu của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng nói riêng.

Để đạt được những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở khoa học vững chắc cho hoạt động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của Đảng. Đảng ta đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giữ vững chính trị nội bộ; chú trọng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận được đề cao, giữ vững được lòng tin, sự ủng hộ của Nhân dân đối với Đảng và con đường cách mạng của Đảng.

Bên cạnh đó vẫn còn không ít cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, những qua điểm sai trái, thù địch, đặc biệt chưa nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như chưa nhận thức rõ trách nhiệm tham gia vào cuộc đấu tranh này. Từ đó chất lượng và hiệu quả đấu tranh còn thấp; tính chiến đấu, tính khoa học, tính sắc bén trong lập luận còn chưa cao. Công tác lý luận còn nhiều hạn chế nên chưa tạo được cơ sở khoa học vững chắc cho đấu tranh tư tưởng, lý luận đạt hiệu quả cao. Công tác giáo dục lý tưởng cánh mạng còn chung chung, sáo mòn trong khi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được khắc phục triệt để làm cho sức đề kháng về tư tưởng, chính trị của Đảng giảm sút. Đó chính là môi trường thuận lợi cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng khoét sâu để đả kích Đảng và chế độ.

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh rất lâu dài và đặc biệt khó khăn. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cần phải nhận thức đây là cuộc đấu tranh của những người cộng sản kiên trung chống lại cuộc chiến không khói súng nhưng rất hiểm độc của các thế lực thù địch. Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, phải tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những phương hướng và giải pháp sau:

Thứ nhất, những phương hướng đấu tranh cụ thể.

Một là, phải nhận thức đúng đắn, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân cung như nhận diện đầy đủ, khoa học, khách quan những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá các thế lực cơ hội, thù địch, tránh chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác; đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Hai là, phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, trong đó việc khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng là một nội dung chủ yếu trong công tác chỉnh đốn Đảng. Nghiêm túc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, cần tổ chức tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, về lịch sử văn hóa Việt Nam, về chủ nghĩa yêu nước, về truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tổ chức tốt hơn công tác giáo dục đạo đức, lối sống, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong hệ thống trường học quốc dân. Triển khai có hiệu quả trong toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, phải tăng cường cuộc đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Các cơ quan Đảng, Nhà nước cần cung cấp các điều kiện làm việc và thông tin cho cán bộ nghiên cứu khoa học để họ có điều kiện sáng tạo những công trình có giá trị, có trách nhiệm. Có phương hướng quy tụ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và có cơ chế tạo điều kiện cho những ai quan tâm các vấn đề lớn của đất nước, có diễn đàn thảo luận, trao đổi một cách dân chủ, cởi mở. Các cơ quan truyền hình, báo chí, phát thanh cần dành vị trí trang trọng, cần thiết (thời lượng phát sóng, diện tích mặt báo) để chuyển tải các công trình khoa học, các bài viết phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

Thứ hai, bên cạnh những phương hướng trên cần phải thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, cụ thể:

Một là, tiếp tục nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là đặc trưng vững chắc, thuộc tính vượt trội so với các học thuyết lý luận khác trong lịch sử mà còn là mệnh lệnh, yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. V.I.Lênin cũng chỉ ra rằng: “Không có gì là lạ nếu trên con đường phát triển của chủ nghĩa Mác đều phải kinh qua chiến đấu; mỗi lần chiến đấu thắng lợi chủ nghĩa Mác lại càng được củng cố, hoàn thiện”. Sự phát triển ấy có thể diễn ra ở quy mô lớn, đưa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới như Lênin đã từng thực hiện.

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, nhận diện quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, chng phá cho cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng. Không chỉ trực diện chống lại những quan điểm phản động, thù địch mà phải nghiên cứu, nhận dạng đúng nhằm phê phán những ý kiến, trào lưu cơ hội, xét lại “tả khuynh” và “hữu khuynh”. Thực tế, trong thời gian qua, ở nước ta vẫn còn tình trạng thiếu cảnh giác, nhận thức không đúng, nhận diện không chính xác các quan điểm sai trái, thù địch do nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân cơ bản là chưa làm tốt công tác giáo dục ý thức cảnh giác, chưa tuyên truyền sâu rộng trong xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia. Để công tác này đạt hiệu quả thiết thực, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, Bí thư cấp ủy phải là tấm gương trong học tập và nghiên cứu lý luận, phải nhận diện đúng và có thái độ dứt khoát trước các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống có hiệu quả.

Ba là, kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh không khoan nhượng trước mọi quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm khác nhau, nội dung, hình thức, phương tiện và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng là khác nhau và có xu hướng ngày càng tinh vi. Do đó, để nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch đòi hỏi cần phải nhận diện rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, phương tiện, thủ đoạn mà các lực lượng phản động, cơ hội chính trị sử dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; nắm rõ mục đích cụ thể, lâu dài, nguồn gốc phát sinh, phát triển của những luận điệu chống phá mà họ sử dụng.

Đây thực chất là công tác nắm địch trong đấu tranh cách mạng để “biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng”. Việc nắm địch không dừng lại ở âm mưu, thủ đoạn chung mà phải tiến tới nắm rõ nhân thân, sở trường, sở đoản của những kẻ có tư tưởng thù địch, cơ hội chính trị; mục đích cụ thể, mục đích lâu dài, cơ sở tư tưởng thù địch, cơ hội chính trị. Quan trọng hơn nữa, những nội dung này cần phải được quán triệt, phổ biến kịp thời tới lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh và xây dựng thành cơ sở dữ liệu dưới những hình thức phù hợp, vừa mang tính bảo mật cao, vừa dễ dàng truy cập, phổ biến khi cần thiết. Có như vậy mới nhanh chóng nắm được tình hình và đưa ra những biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và lực lượng nồng cốt ở cấp bộ, ngành Trung ương và địa phương trong tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Tham mưu kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền về  nội dung, biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trong đời sống xã hội. Sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ quan báo chí, truyền thông, các thiết chế văn hóa ở cơ sở; bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để xác định các nội dung, biện pháp tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh kịp thời với các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực thù địch.

Đặc biệt cần nhấn mạnh đến các cơ quan báo chí, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường sự quản lý của Nhà nước. Ở nước ta trong thời gian qua, lĩnh vực báo chí, xuất bản thông tin đã có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, công tác quản lý đã bộc lộ nhiều thiếu sót; những sai phạm có chiều hướng gia tăng và có dấu hiệu phức tạp về chính trị. Có thể nói trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực này rất dễ bị tác động chuyển hóa hoạt động theo khuynh hướng độc lập, khả năng xuất hiện báo chí tư nhân đối lập với Đảng, Nhà nước và các nguy cơ chi phối của các thế lực thù địch đối với báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và có vai trò rất lớn đến công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Việc quản lý Nhà nước về an ninh trên lĩnh vực này phải đảm bảo yêu cầu hoạt động theo đúng định hướng lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng tư tưởng, định hướng dư luận, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại đất nước của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng; kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại đến lợi ích của đất nước.

Thứ năm, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng. Muốn vậy phải không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, coi đây là vn đề sống còn của Đảng, là biện pháp tự đề kháng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, uy tín, trình độ để giáo dục, thuyết phục và định hướng cho quần chúng trong đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình; triển khai đồng bộ Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khắc phục thái độ thờ ơ, bàng quang, mất cảnh giác trước các quan điểm sai trái, thù địch. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng trên trận địa đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ sáu, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để có đội quân vững mạnh chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân trong mọi tình huống. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng là hoạt động hết sức khó khăn, phức tạp; là sự đối đầu với các lực lượng chính trị đối lập trong và ngoài nước. Do đó, trong cuộc đấu tranh này, bên cạnh việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng Nhân dân thì không thể thiếu sự có mặt của lực lượng chuyên trách. Đó chính là lực lượng Công an nhân dân, nhất là bộ phận cán bộ, chiến sĩ chuyên trách trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Do vậy, cần phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu để lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, được Nhân dân tin cậy, yêu mến. Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân không ngừng được đổi mới về tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo đi đôi với cải tiến, trang thiết bị, trang bị, phương tiện ngày càng hiện đại, phù hợp với yêu cầu chiến đấu mới; cải tiến phương thức hoạt động của lực lượng chuyên trách phối hợp với các tổ chức của Nhân dân trong bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Từ kinh nghiệm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như từ những bài học kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới cho thấy, để nắm chắc được lực lượng vũ trang, để cho lực lượng này trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, điều quan trọng là phải biết chăm lo xây dựng và đặc biệt là chú ý đến công tác bồi dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị. Đó là yếu tố rất quan trọng làm nên sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị địa phương cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu, có lối sống lành mạnh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và tuyệt đối không hoang mang dao động trước mọi diễn biến của tình hình thế giới cũng như trong nước, đặc biệt là trước những âm mưu kích động, mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Từng bước đầu tư cơ sở, vật chất, phương  tiện vũ khí, kỹ thuật để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ đấu tranh với kẻ thù trong tình hình mới.

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định mặt trận tư tưởng là hướng tấn công đột phá và xem đó là mục tiêu chiến lược hàng đầu nhằm phá hoại nền tư tưởng của Đảng, làm suy giảm lòng tin và gây hoang mang dao động về lập trường tư tưởng chính trị, gieo rắc sự hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và con đường mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn; làm suy yếu, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam phát triển chệch hướng định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhận diện và đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng là một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và của cả hệ thống chính trị, nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Từ đó làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch./.

Số lượt xem: 207

Th: Minh Phục

Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com