SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
5
2
9
2
An ninh - Quốc phòng Thứ Ba, 30/01/2018, 06:05

Công tác diễn tập – nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên biển, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Đông Hải tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng chặt chẽ; đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các văn bản về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; Nghị định 30, 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;…Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuyển quân và giáo dục quốc phòng - an ninh có nhiền tiến bộ, chất lượng được nâng lên.

Hội nghị Dân chủ Quốc phòng bàn biện pháp đấu tranh trên biển. Ảnh Văn Đông.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo, biên giới, an ninh phi truyền thống. Các nước lớn không từ bỏ tham vọng “độc chiếm Biển Đông” làm cho tình hình Biển Đông ngày càng “nóng lên” với những phát ngôn và hành động của các nước, có thể gây xung đột trên biển, ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác tiềm năng biển của nước ta nói chung và ngư trường đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Đông Hải nói riêng.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc khai thác tiềm năng trên biển nói chung, địa bàn huyện Đông Hải nói riêng và nhằm cụ thể hóa Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sau khi có Chỉ thị số 13 của Huyện ủy Đông Hải về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, mà nhiệm vụ trọng tâm là diễn tập theo Nghị định 30 đã sửa đổi, bổ sung cho huyện Đông Hải và thị trấn Gành Hào; cũng như diễn tập Chiến đấu phòng thủ 02 xã: Long Điền Đông và Long Điền Đông A. Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện ban hành nghị quyết, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn tổ chức diễn tập đúng theo tinh thần Chỉ thị số 13 của Huyện ủy. Trong giai đoạn I, đã tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 02 xã: Long Điền Đông và Long Điền Đông A, kết quả 02 đơn vị đều đạt loại giỏi; đến giai đoạn II, tập trung trọng tâm vào diễn tập theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ cấp huyện và thị trấn Gành Hào.

Để thực hiện công tác diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30 của Chính phủ đạt hiệu quả, chất lượng theo ý định diễn tập của Quân khu, Tỉnh. Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và chỉ thị của Huyện ủy, kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng DQTV và quần chúng nhân dân, nhất là chủ phương tiện tàu, thuyền và ngư dân tham gia diễn tập tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện, bảo đảm cho đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, làm cho các lực lượng tham gia diễn tập, nhất là các chủ phương tiện và ngư dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch đối với Biển Đông và tình hình phức tạp trên các vùng biển nước ta hiện nay; ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc diễn tập đối với việc bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Chủ động xử trí các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên biển, không để bị động, bất ngờ, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ phương tiện, ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tổ chức kiểm tra việc đăng ký, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự của huyện, việc tổ chức hiệp đồng của các cơ quan, địa phương với Đồn Biên phòng Gành Hào trong thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo kế hoạch.

Ra quyết định giao cho UBND thị trấn Gành Hào huy động nhân lực 150 người, bao gồm: 15 thuyền trưởng, 15 máy trưởng, 15 cán bộ lực lượng vũ trang huyện, 15 cán bộ của thị trấn Gành Hào để làm nòng cốt, 60 ngư dân, 30 Dân quân biển và phương tiện: 20 tàu công suất 300 CV trở lên. Trên mỗi tàu có đủ phương tiện thông tin liên lạc cũng như ngư lưới, cụ để phục vụ đánh bắt và tiện cho việc hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn chỉnh văn kiện diễn tập; chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt việc huấn luyện, luyện tập cho các bộ phận tham gia diễn tập, tập trung vào phần vận hành cơ chế và thực binh huy động nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào và các phòng, ban ngành xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và công tác bảo đảm đối với lực lượng được huy động từ thị trấn Gành Hào tại khu vực tập trung của huyện; Kế hoạch cơ động và bàn giao cho UBND tỉnh; Kế hoạch sử dụng lực lượng của lực lượng vũ trang tham gia trên các tàu theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;…

Lực lượng của ta thực hiện các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Ảnh: Văn Đông.

Tóm lại: Với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy - UBND huyện; sự nhiệt tình giúp đỡ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh; sự tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban ngành cấp huyện; sự đoàn kết, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện và sự đồng thuận cao, nhiệt tình ủng hộ sức người, sức của của nhân dân trong huyện, đặc biệt là của bà con ngư dân thị trấn Gành Hào đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đông Hải hoàn thành tốt các nội dung, chương trình mà Quân khu, Tỉnh đề ra.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện phải thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Thông qua diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo đã nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và thủ trưởng các phòng, ban ngành từ huyện đến cơ sở trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch khi có tình huống trên biển trong thời gian tới không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt là việc nâng cao nhận thức của bà con ngư dân trên địa bàn huyện về bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua diễn tập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ven biển; đồng thời, rèn luyện nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện; trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy, xử trí tình huống của cán bộ các cấp, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Đông Hải thực sự trở thành địa phương mạnh về biển, làm giàu từ biển./.

 


Số lượt người xem: 801 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày